Wat
Stichting Vrijheid Urmond (SVU) is op 7 november 2012 opgericht met als doel de elementen
uit het rijke historische verleden van Urmond weer zichtbaar en beleefbaar te maken. Dit
d.m.v. het organiseren van het historische festival, het uitbrengen van publicaties en het
houden van symposia voor zowel inwoners, lokale ondernemers, toeristen als passanten en
recreanten. Medio 2019 middels de gebiedsvisie “van Maas tot De Bath” waarmee erfgoed,
leefbaarheid en sociaal economische kansen van Urmond worden vergroot.

Waar
Het gebied tussen De Bath en de Maas in Oud Urmond, ter plaatse van het hoge, brede en
groene dijkplateau. Oftewel de voormalige slikvijvers waaronder de resten van de vroegere
bloeiende Maashaven en haar kademuur gelegen is.

Hoe
In 2019 heeft Stichting Vrijheid Urmond samen met de Urmondse Monumentenstichting, de
buurtbewoners van Oud Urmond, verenigingen en gebruikers van het dijkplateau naast de
Maas een gebiedsvisie “van Maas tot De Bath” ontwikkeld om de contouren van de
voormalige Maashaven en de historie van de Vrijheid Urmond zichtbaar te maken.
Projecten

1. Archeologie in de Etalage
2. Archeo Route Limburg
3. Zichtbaar Maasverleden De Bath
4. Belevingspad “veertrap tracé”

 

Wie
Bestuur Stichting Vrijheid Urmond:
– Paul Janssen (voorzitter)
– George Evers (secretaris)
– Mick Dubois (penningmeester)
– Isolde Nelissen

– Rob Janssen

Vrijwilligers (reeds aangemeld)
a) Bestuursleden Stichting Vrijheid Urmond 5
b) Algemene projectbegeleiding en coördinatie 2
c) Projectgroep Leader 9
d) Projectgroep Visie van Maas tot De Bath 30
e) Projectgroep Boek 9
f) Projectgroep Botenbouw 10
TOTAAL 65

Vrijwilligers (benodigd)
Voor de diverse projectonderdelen zijn dringend vrijwilligers nodig! Meld je aan via
de website www.vrijheidurmond.nl of mail naar projecten@vrijheidurmond.nl.

 

Financieel
Veel vrijwilligers stellen hun tijd en talenten beschikbaar om de diverse projectactiviteiten te
realiseren. Echter zonder donaties, financiële sponsoring of sponsoring van materialen e.o.
middelen zijn dergelijke activiteiten niet te realiseren. SVU is tot op heden financieel
ondersteund middels giften dan wel subsidies van:
– Gemeente Stein;
– Provincie Limburg;
– Interreg (EU);
– Leader;
– Consortium Grensmaas.
Tevens wordt sponsoring aangevraagd bij:
– Lokale en regionale ondernemers;
– Diverse fondsen.
Op dit moment is er € 310.000,- aan subsidies toegekend aan Stichting Vrijheid Urmond.
Daarnaast zullen de vrijwilligers met hun uren een waarde vertegenwoordigen van
€ 50.000,-. Om het totaalplan haalbaar te maken is nog € 40.000,- aan sponsoren en fondsen
benodigd.

ANBI-status
Stichting Vrijheid Urmond heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een
instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen
belang. De resultaten van de werkzaamheden die de ANBI uitvoert, zijn nuttig voor de
gehele samenleving. Een particulier of een vennootschap die doneert aan een ANBI, kan de
giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het is daardoor
aantrekkelijker om te doneren aan een stichting met een ANBI-status.

 

 

Wil je ook mee doen?

Doe mee! Bekijk onze projecten.

Bekijk projecten