2015

 • Urmondenaren bedankt!
 • Succes Festival
 • Presentatie boekje
 • Symposium
 • Krant
 • Maastrappen
 • Verslag info-avond
 • Festival 2015
 • Publicatie
 • Vrijwilligers nodig
 • Start repetities

Onder overweldigende belangstelling en onder een stralende zon vond op zondag 7 juni 2015 in Oud-Urmond het 3e historisch festival Vrijheid Urmond plaats. Deze keer stond het festival in het teken van “Uermend 200 jaor geleje”. Herdacht werd met andere woorden dat in 1815 het tot dan toe Duits-Frans dorpje Urmond werd toegevoegd aan de provincie Limburg en Nederland.  Via een aantal ingestudeerde toneelsketches werd dit memorabele moment in de Urmondse geschiedenis in herinnering teruggeroepen.  Zo werd Koning Willem 1 door de Stadsjötterie St.Leendert vanaf de Maastrappen naar De Bath geëscorteerd. Daar werd hij ontvangen door de plaatselijke bevolking en toegesproken door de burgemeester, de pastoor, het hoofd van de school en anderen. Na het door de Fanfare gespeelde volkslied maakte de koning onder begeleiding een rondgang door Oud-Urmond. In de loop van de middag werden meerdere toneelsketches met hoofdrollen voor smokkelaars, een tolgaarder, de pastoor, de burgemeester en andere notabelen uit die tijd opgevoerd. Vermeldenswaard is dat verreweg de meeste acteurs uit Urmond zelf komen. Zij lieten zien dat Urmond over veel toneeltalent beschikt. Naast de toneelsketches waren er allerlei optredens van historische groepen, demonstraties van oude ambachten en niet te vergeten de levende standbeelden Heilige Michaël en de Wesjwiever. De expositie In de protestantse kerk “Van pomp tot pomp”, betrekking hebbend op de Grotestraat van begin 19e eeuw werd druk bezocht. Oude kaarten, schetsen en foto’s met verhalen over mensen die er destijds woonden, werden tentoongesteld. Het boekje “Urmond rond 1815”, dat aan die tijd refereert, is trouwens nog altijd te koop en kan besteld worden via hmra.wijnands@kpnmail.nl

Het organiseren van het festival is alleen maar mogelijk door de inzet van een groot aantal vrijwilligers uit de eigen Urmondse gemeenschap. Vrijwilligers zijn nodig voor de opbouw en aankleding van het festivalgebied, voor de horeca, voor de bonnenverkoop, voor het fourageren van de vrijwilligers, voor het spelen van sketches, voor het grimeren, voor het geluid, voor de watervoorziening, voor de makers van de expositie, etc. Een welgemeend dankjewel voor deze vrijwilligers van de kant van de organisatie is dan ook zijn plaats. Wij hopen dat jullie er evenveel van genoten hebben als wij, de organiserende Stichting Vrijheid Urmond.

Festival Vrijheid Urmond krijgt een vervolg.

Het 3e historisch festival Vrijheid Urmond op 7 juni jl. kan zonder meer als een succes worden bestempeld. Het festival rondom het thema “Uermend 200 jaor geleje”trok vele bezoekers naar Oud-Urmond. Bezoekers die allen enthousiast reageerden op de onderdelen van ons programma dat bestond uit straattheater, oude ambachten, levende standbeelden, een historische optocht, muzikaal vermaak op het feestterrein “Op de Bath” en een expositie over de Grotestraat 1815. Het festival was het sluitstuk van een drieluik dat “Vrijheid Urmond” in 2015 organiseerde. In mei werden de 500 jaar oude “Naamse” veertrappen uitgegraven en voor de toekomst veilig gesteld. In mei werd een druk bezocht symposium “Uermend 200 jaor geleje”georganiseerd. Tijdens het symposium werd het boekje over Urmond rond 1815 gepresenteerd dat trouwens nog altijd besteld kan worden via hmra.wijnands@kpnmail.nl

Vrijheid Urmond is niet van plan op zijn lauweren te gaan rusten. Het enthousiasme en de inzet van de vele vrijwilligers uit de eigen Urmondse gemeenschap moeten gehonoreerd worden. Binnenkort wordt het festivalprogramma geëvalueerd. Bekeken wordt of de afspraak om de twee jaren een festival te organiseren, wordt gehandhaafd of dat ook tussentijds aktiviteiten worden ondernomen. Over de uitkomsten en plannen voor de toekomst wordt met de vrijwilligers en via de gebruikelijke media gecommuniceerd.  

Augustus 2015, Stichting Vrijheid Urmond

Presentatie boekje “Urmond rond 1815”

Tijdens het Symposium “Uermend 200 jaor geleje” op vrijdag 29 mei as. wordt het boekje “Urmond rond 1815” gepresenteerd. Deze publicatie is samengesteld door medewerkers van de Stichting Vrijheid Urmond en maakt in woord en beeld duidelijk hoe het Urmond van 1815 eruit zag en wie er toen en waar in Urmond woonden? Verder verhaalt de publicatie over vele, soms omstreden, kwesties, die de gemoederen in het dorp bezighielden en waarbij vooraanstaande Urmondse inwoners betrokken waren. De verhalen zijn voorzien van oude kaarten, documenten en foto’s. Kortom, het is een aanrader voor iedereen die ook maar een beetje in de geschiedenis van het eigen Urmond geïnteresseerd is. De samenstelling van de uitgave “Urmond rond 1815” past in het programma dat Vrijheid Urmond dit jaar in het kader van “Uermend 200 jaor geleje” organiseert en dat zijn hoogtepunt krijgt in het Historisch Festival op zondag 7 juni.

Het boekje is op en vanaf 29 mei as. te koop. Dankzij financiële bijdragen van derden is het mogelijk het boekje aan te bieden voor € 5. Geïnteresseerden kunnen vanaf nu alvast een exemplaar reserveren door een mailtje te sturen naar hmra.wijnands@kpnmail.nl of jfm.hendrix@gmail.com of henbreuls@gmail.com of robjanssen046@gmail.com . De oplage is namelijk beperkt. U bent dan in ieder geval verzekerd van een exemplaar. 

UITNODIGING
SYMPOSIUM “UERMEND 200 JAOR GELEJE”

De Stichting Vrijheid Urmond nodigt u gaarne uit voor het Symposium “Uermend 200 jaor geleje”, vrijdag 29 mei as, 19.30 uur, Protestantse Kerk Urmond. De Stichting Vrijheid Urmond wil belangrijke momenten uit de geschiedenis van Urmond terughalen en opnieuw laten beleven. De afgelopen jaren werd aandacht besteed aan de van de Hertog van Gulik verkregen Urmondse Vrijheidsrechten rond 1600. Dit jaar wordt een sprong in de tijd voorwaarts gemaakt naar het jaar 1815. Urmond werd voor 1815 eeuwenlang door het Duitse Hertogdom Gulik en gedurende een aantal jaren door Frankrijk (Napoleon) bestuurd. In 1815, dus precies 200 jaar geleden, kwam daaraan een eind en werd Urmond Nederlands. Dit voor Urmond belangrijke historisch moment staat - onder de noemer “Uermend 200 jaor geleje”- centraal in het programma 2015 van Vrijheid Urmond. Het Symposium op 29 mei as. is een onderdeel van het programma 2015. Het programma van het Symposium treft u onderstaand aan. De toegang is vrij toegankelijk. De Protestantse Kerk biedt slechts plaats aan 100 personen. Indien u het symposium wilt bijwonen, verzoeken wij u dat aan ons kenbaar te maken. Wij zullen dan een plaats voor u reserveren. U kunt uw komst melden door een bericht achter te laten op info@vrijheidurmond.nl of een mail aan hmra.wijnands@kpnmail.nl. De Stichting Vrijheid Urmond stelt het zeer op prijs u op 29 mei te mogen begroeten.

Namens de Stichting Vrijheid Urmond,
Hein Wijnands, secretaris
p/a Maalsteenstraat 1
6129 JH Urmond
Tel. 0621400012

PROGRAMMA
SYMPOSIUM “UERMEND 200 JAOR GELEJE”

Vrijdag 29 mei 2015

- 19.00 uur

Ontvangst met koffie

- 19.30 uur

Opening Symposium

- 19.35 uur

Lezing Frank Hovens

Titel: Urmond 1813 - 1815: Een Frans Guliks dorp wordt Nederlands

Toelichting:

Na de val van Napoleon besloot het Wener Congres (1814 - 1815) tot de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden (‘België en Nederland’). Een van de provincies binnen het koninkrijk was Limburg, gevormd uit het Franse departement van de Nedermaas en een deel van het departement van de Roer. Urmond maakte deel uit van dit laatste departement. Onze streek was twintig jaar (1794 - 1814) deel van Frankrijk geweest. Daarvoor was het een staatkundige lappendeken. Urmond behoorde tot het Duitse hertogdom Gulik. Frank Hovens schetst in zijn lezing een beeld van de staatkundige geschiedenis van Zuid-Limburg, met een accent op de warrige overgang van de Franse naar de Nederlandse periode.

- 20.00 uur

Lezing Guus Janssen

Titel: Snel opeenvolgende veranderingen op godsdienstig gebied

Toelichting:

Door de komst van de Fransen op het einde van de 18e eeuw kwam er een einde aan het ancien régime. Dit had ingrijpende gevolgen voor de kerkelijke situatie. Na het concordaat tussen de Paus en Napoleon in 1801 kwam er ruimte voor nieuwe stabiliteit op kerkelijk vlak. Urmond en het overige voormalige Gulikse gebied kwamen bij het Roerdepartement en het nieuw opgerichte bisdom Aken. Deze kerkelijke situatie duurde voort tot 1822, toen het bisdom Aken opgeheven werd. Urmond en omgeving werden toen ingedeeld bij het nieuwe bisdom Luik. Deze situatie bleef gehandhaafd tot de oprichting van het apostolisch vicariaat Roermond in 1840 (vanaf 1853 bisdom). Ook bij de protestantse gemeenschap werd in de Franse Tijd de bestaande orde gewijzigd. De gemeente maakte ups en downs mee onder het Verenigd Koninkrijk (1815), het Belgisch koninkrijk (1830) en uiteindelijk het koninkrijk Nederland (1840). Op godsdienstig gebied kenmerkten de eerste decennia van de 19e eeuw zich dus door elkaar in snel tempo opvolgende veranderingen. 

- 20.30 uur

Opvoering toneelsketch

- 20.45 uur

Lezing Rob Janssen

Titel: Kijk in de keuken van het cultureel-historisch onderzoek “bouw Schippershuis”

Toelichting:

“Bakstenen huis met verdieping en zadeldak, aan de straatzijde afgesloten door in -en uitgezwenkte gevel in trant van Maaslandse Renaissance XVII. Latere ingang van vensters in segmentboogomlijstingen van Naamse steen. Links van de ingang is een ingangslatei ui 1570 ingemetseld met het symbool van de H.Geest. Zijgevel van hoofdgebouw en daarop aansluitende verbinding met achtervleugel, XVIII, met speklagen van mergel”.

Aldus luidt de tekst van de Rijksdienst betreft dit monument tegenover de Terpkerk aan de Grotestraat te Urmond. Samen met diverse verhalen over het Schippershuis is er eigenlijk heel weinig bekend over het gebouw en haar relatie tot de omgeving. In het onderzoek proberen we de typologische ontwikkeling (de transformatie) van het Schippershuis bloot te leggen. Een kijkje in de keuken van dit onderzoek met een aantal antwoorden (rond 1815) over dit mysterieuze pand het “Schippershuis

- 21.15 uur

Presentatie en aanbieding uitgave “Urmond rond 1815”

Toelichting:

Medewerkers van Vrijheid Urmond hebben feiten, gebeurtenissen en verhalen uit de periode rond 1815 verzameld en gebundeld in de uitgave “Urmond rond 1815”. Doel van de uitgave is een beeld te geven van het leven in Urmond in genoemde periode. Hoe zag Urmond er uit? Wie had het voor het zeggen? Waarover werd gesproken? Er is geen eigen onderzoek ingesteld. Daarvoor ontbraken de middelen en de tijd. De uitgave is primair bedoeld voor de inwoners van Urmond en omgeving en ook uiteraard voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de regio. De Stichting hoopt door de uitgave de interesse van inwoners voor de eigen historie en voorvaderen te stimuleren.

- 21.30 uur

Einde met aangekleed drankje

Kom op zaterdag 2 mei as. naar de Maas in Urmond!

De ‘Stichting Vrijheid Urmond’ heeft als doel om meer bekendheid te geven aan de historie van Urmond en het Urmondse cultureel erfgoed. Eén van de activiteiten dit jaar is het blootleggen en het veiligstellen van de oude veertrappen bij de Maas.

Het blootleggen van de veertrappen, die thans met een dikke laag grond zijn bedekt, vindt plaats op 2 mei as. vanaf 11.00 uur. Daarbij is hulp van vrijwilligers hard nodig. Bij deze dan ook een oproep aan Urmondenaren om, gewapend met een schop, mee te helpen. Vele handen maken licht werk! Door mee te doen help je een handje om een belangrijk monument uit Urmondse verleden zichtbaar te maken. De route naar de veertrappen loopt via het “voetbalveldje” op De Bath. Het belooft een speciale gebeurtenis te worden. Voor eten, drinken en muziek wordt gezorgd.

Het blootleggen van de veertrappen past ook in het Festival Vrijheid Urmond op zondag 7 juni as. De trappen zullen een belangrijke rol spelen tijdens één van de historische toneelsketches op die dag. De veertrappen zijn gemaakt van Naamse stenen en dateren van rond 1500. De veertrappen zorgden in vroeger tijden voor een directe verbinding over de Maas met het Belgische Leut en Meeswijk.

Sketches “Uermend 200 jaor geleje”.
Donderdag 5 maart vond de eerste kennismakingsbijeenkomst plaats voor hoofdrolspelers en figuranten in de Protestante kerk in Urmond.
Na een kop koffie, verwelkomde voorzitter Paul Janssen namens de stichting Vrijheid Urmond, niet minder dan 30 geïnteresseerden! Hij gaf aan verheugd te zijn met deze opkomst want historische sketches vormen de spil van het festival.
Paul schetste kort waar de stichting Vrijheid Urmond voor staat en wat er dit jaar op 7 juni op het festival programma staat. Buiten een festival op de Maasweide, zal er ook een verhalen bundel worden gepresenteerd met verhalen en wetenswaardigheden uit het oude Urmond van rond 1815.
Deze uitgave hebben we regisseur Bert Kop bereid gevonden om zijn ervaring en enthousiasme over te brengen op onze toneelspelers uit Urmond. Bert heeft een zestal van deze verhalen bewerkt en deze zullen als sketch meerdere malen worden opgevoerd tijdens het festival. De hoofdact is de aankomst van Koning Willem 1, die per boot over de Maas zal arriveren en dan over de 500 jaar oude veertrappen de feestweide zal betreden. De aanwezigen reageerden opgetogen op de toelichting op de sketches.
Bert gaf aan, verblijd te zijn met zoveel Urmonds enthousiasme. De geplande repetitie avonden zullen nodig zijn om het Urmonds acteertalent zich maximaal te laten ontwikkelen zodat op 7 juni de bezoekers van het festival puike sketches voorgeschoteld zullen krijgen.
Bert had er dan ook alle vertrouwen in dat dit allemaal gaat lukken.
Bent u ook geïnteresseerd om mee te spelen in de historische sketches, dan kunt u zich aanmelden via info@vrijheidurmond.nl of kom gewoon naar de komende repetitie op 19 maart as.
De repetities vinden plaats op donderdagavond in de protestantse kerk in Urmond en de start is zoals gezegd 19 maart om 19.30 uur.
Meer informatie over het festival vindt u op www.vrijheidurmond.nl

Het festival 2015 zal op een unieke locatie doorgang vinden. Met de pachter van de Maasweide, de heer Brouns, is overeenstemming bereikt over het gebruik van zijn terrein als locatie voor een ouderwets weidefeest. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat geaccordeerd dat de nu nog onzichtbare stenen Naamse Maastrappen ter gelegenheid van het festival worden blootgelegd. De locatie is uniek omdat in de periode na het festival het betreffend gebied als uitvloeisel van de Maaswerken op de schop gaat. Natuurlijk wordt geprobeerd om de Maastrappen als Urmonds cultureel erfgoed op dezelfde of een andere plaats veilig te stellen.
Vrijwilligers van Vrijheid Urmond zijn bezig met verzamelen van feiten en verhalen over het Urmondse in de jaren tussen 1800 en 1840. Een en ander zal gebundeld worden in een publicatie die op vrijdag 29 mei as. tijdens een symposium in de Protestantse Kerk gepresenteerd zal worden. Geïnteresseerden kunnen nadien de publicatie kopen. Thans wordt gewerkt aan de vormgeving van de publicatie. De prijs van deze interessante publicatie is nog niet bekend. Hebt u kennis van belangwekkende gebeurtenissen of interessant beeldmateriaal uit die tijd, dan kunt u die te allen tijde doorgeven aan Jo Hendrix (046 433 8794) of Hein Wijnands(06 214000120).
Het programma en de locaties van het festival 2015 zijn bekend. De komende tijd vindt nog verdere verfijning plaats. Zie ook de rubriek PROGRAMMA op deze site. Nu alles in zijn plooi begint te vallen, wordt ook duidelijk voor welke activiteiten vrijwilligers nodig zijn. Te denken is bijvoorbeeld aan de opbouw en inrichting van het festivalterrein aan de Maas. Maar er zijn vanzelfsprekend meerdere hand- en spandiensten nodig. Wilt u meewerken, neem dan contact op met Paul Janssen (06 54994740) of Hein Wijnands (06 21400012) of mail naar info@vrijheidurmond.nl. Iedereen is welkom, zowel doeners als denkers.
De festivaldag op zondag 7 juni as. onder de noemer "Uermend 200 jaor geleje" wordt o.a. ingevuld met het uitvoeren van een aantal historische sketches en spektakels. Deze zijn deze keer gebaseerd op gebeurtenissen rondom 1815 en vormen, net zoals bij de vorige festivals, de spil van het festival. Op donderdag 5 maart as. (19.30 uur) vindt in de Protestantse Kerk de eerste bijeenkomst plaats. Regisseur Bert Kop zal dan informatie geven over de te spelen sketches en welke types en figuranten daarvoor nodig zijn. Degenen die geïnteresseerd zijn in het meedoen in de historische sketches, worden van harte uitgenodigd. Bekenden van jullie, die ook interesse hebben, kunnen gerust meekomen. Kun je niet op 5 maart, maar wil je wel meedoen, stuur dan een mailtje naar info@vrijheidurmond.nl. of Paul Janssen (06 54994740) of Hein Wijnands (06 21400012). De repetities zijn voorlopig op donderdagen gepland.