• Publicaties
 • Poster 2017
 • Festival 2017
 • Symposium 2017
 • Vervolg succes
Beste mensen,

Vrijdagavond 2 juni jl. belegde Vrijheid Urmond in de Protestantse Kerk een druk bezochte bijeenkomst met een aantal informatieve lezingen over de Maasvaart en de ooit bloeiende Urmondse maashaven. Aan het einde van de bijeenkomst werden gepresenteerd :

1.  De publicatie "de Urmondse maashaven tussen de 15e en 19e eeuw".
De publicatie is een eigen productie van Vrijheid Urmond. De publicatie maakt in 32 pagina´s in woord en beeld duidelijk hoe het er eeuwen geleden in de Urmondse haven aan toeging en hoe goederen werden aan- en afgevoerd. Het wel en wee van de (Urmondse) maasschippers en de problemen die zij ondervonden, komen daarbij ruimschoots aan bod.

2.  De poster "Urmond anno 1700".
Van Urmond en de maashaven rond 1700 bestaan geen tekeningen of prenten. Met input van Vrijheid Urmond is Christy Bruls erin geslaagd een historisch verantwoorde reconstructie van het Urmond uit die tijd te maken. De reconstructie is voor geïnteresseerden in postervorm beschikbaar.

Zowel de publicatie als de poster zijn aanraders voor iedereen die ook maar een beetje in de geschiedenis van Urmond en de omliggende regio geïnteresseerd is. Publicatie en poster zijn vanaf nu te koop en kosten ieder € 5, -.
Ze zijn te koop

•  tijdens het festival "Komt dat zien, de St. Leendertkermis in vroeger tijden" op zondagmiddag 11 juni as, De Bath Oud-Urmond of

•  door een mailtje te sturen naar hmra.wijnands@kpnmail.nl. U bent dan verzekerd van een exemplaar en krijgt bericht hoe het boekje bezorgd wordt. Geef wel aan of u de publicatie en/of de poster wilt bestellen.

Dit bericht is natuurlijk niet bestemd voor degenen, die als bezoeker van de bijeenkomst op 2 juni jl. de publicatie en/of poster al gekocht hebben.

Vriendelijke groet,
Hein Wijnands, secretaris Vrijheid Urmond

Thema Historisch Festival Vrijheid Urmond 2017 Zondag 11 juni, 13.00- 18.00
Locatie: De Bath Oud-Urmond
Andere tijden: de Sint Leendertkermis Urmond

De Stichting Vrijheid Urmond organiseert om de twee jaren een open-air-festival, gebaseerd op gebeurtenissen uit het verleden van Oud-Urmond. Als thema voor 2017 is gekozen voor

“Andere tijden: de Sint Leendertkermis Urmond in vroeger tijden”

Het thema past binnen de extra aandacht die Vrijheid Urmond in 2016 en 2017 gaf en geeft aan de vroegere Maasvaart en de oude Urmondse maashaven.

Maasvaart en ontstaan van kermissen
De Maas was in vroeger tijden een belangrijke handelsweg. In de Middeleeuwen brak langs de Maas een periode van sterke economisch groei aan. Een groei die in de eeuwen daarna doorzette. Daarmee samenhangend ontstonden op meerdere plaatsen langs de Maas, zoals ook in Urmond, kermissen met vertier en bedrijvigheid. Aanvankelijk was het merendeel daarvan in kerkelijke handen. Dit veranderde toen er meerdere handels- en havenplaatsen met kermissen kwamen. De burgerkoopman nam het over van de kerken. De feestviering verwijderde zich van het kerkelijke gebeuren en zo ontstond de kermis op eigen kracht.

De kermis in Urmond werd vernoemd naar Leonardus oftewel Sint Leendert. De Sint Leendertkermis vond plaats op de eerste zondag van juli en werd druk bezocht. De kerk zat om 6 uur in de morgen al vol met pelgrims. Buiten werd een jaarmarkt gehouden en de kasteleins deden goede zaken. De kermis was bij de haven gesitueerd. Kortom naast godsdienstigheid, een en al vertier.  

“Sint Leonardus leefde in de buurt van Limoges (Frankrijk) en stierf in 559. Hij is de patroon van de gevangenen, kraamvrouwen en zieken. Hij wordt in Urmond vereerd “langer dan iemand weet”, schreef pastoor van der Heijden in 1844. Hij heeft hier zelfs een koosnaam: Sint Leendert. Het reliekschrijn van Leonardus die in de huidige parochiekerk bewaard wordt, dateert uit 762.

Hoe zag een vroegere kermis er uit? Er was handel, heiligheid en feestvreugde. Er was een processie, een mis, een markt met kramen, theater, overvolle herbergen, muzikanten, de zot, kwakzalvers, nepdokters acrobaten, muzikanten, vuurvreters, buiksprekers, koorddansers en vele pratende, etende, dansende, zingende en zorgeloze mensen. Het was feest, feest voor het dorp. Mensen hebben hard gewerkt en nu is het tijd om samen te feesten. Het is maar één keer kermis in het jaar. Alles is anders, alles kan en iedereen stroomt toe, familie, vrienden, kennissen, kooplieden etc.

UITNODIGING SYMPOSIUM

 

De Stichting Vrijheid Urmond nodigt u gaarne uit voor het Symposium

"De Urmondse maashaven tussen de 15e en 19e eeuw"

Vrijdag 2 juni 2017, 19.30 uur, Protestantse Kerk Urmond

 

Het door de Stichting Vrijheid Urmond vorig jaar georganiseerde symposium over de ook voor Urmond belangrijke vroegere Maashandel wordt op 2 juni as. vervolgd met een tweede symposium waarbij de Urmondse maashaven meer centraal staat.

Eén van de meest opmerkelijke perioden in de geschiedenis van Urmond is zonder twijfel het gegeven dat Urmond tussen de 15e en 19e eeuw een bloeiende maashaven bezat. Een maashaven die voor handel en welvaart zorgde. Van de haven zelf is, uitgezonderd een klein stukje blootgelegd kademuur, helaas weinig meer te zien. Over de haven en het leven in Urmond in die periode is bij de meeste mensen weinig bekend. En dat terwijl het, zoals gesteld, een belangrijke periode uit het verleden van Urmond betreft. Een periode waar Urmond trots op kan zijn. De Stichting Vrijheid Urmond heeft de afgelopen maanden informatie over de vroegere haven in Urmond verzameld. Op basis daarvan is een toegankelijke en goed leesbare uitgave met als titel “De Urmondse Maashaven tussen de 15e en 19e eeuw” samengesteld. De uitgave geeft een goed beeld van de bedrijvigheid destijds in de Urmondse maashaven en wordt op 2 juni as. gepresenteerd.
 
Naast de presentatie van genoemde uitgave, verzorgen de heren Titulair en Steegen inleidingen over de maashandel en –schippers in onze regio. Beide inleiders hebben hun sporen op dit thema via publicaties en onderzoeken ruim verdiend. Zij zullen verrassen met interessante en aanvullende informatie.

Programma


- 19.30 uur opening symposium
- lezing 1 door Jan Titulair (publicist over o.a. maasschippers en de maasscheepvaart)
- presentatie van de uitgave “De Urmondse Maashaven tussen de 15e en 19e eeuw”
- lezing 2 door Erwin Steegen (hoofd archieven en collecties van Regionaal Historisch
  Centrum Limburg)
De lezingen en presentatie worden verbonden door korte muzikale intermezzo’s.
Het symposium wordt omstreeks 21.00 uur met een drankje afgesloten.

Deelname aan het symposium is gratis. De Protestantse Kerk biedt plaats aan circa 100 personen. Indien u het symposium wilt bijwonen, verzoeken wij u dat ons zo snel mogelijk te laten weten. Immers, vol is vol. U krijgt van ons een bevestiging als wij voor u een plaats hebben gereserveerd. U kunt uw komst melden door een bericht te sturen naar info@vrijheidurmond.nl of beantwoording van deze mail via hmra.wijnands@kpnmail.nl.

De Stichting Vrijheid Urmond stelt het zeer op prijs u op 2 juni as. te mogen begroeten.

Namens de Stichting Vrijheid Urmond,
Hein Wijnands, secretaris
Hoogaers 6
6129 NC Urmond
Tel. 0621400012

 

 img072
De “sloat”, de haven verworden tot een modderpoel begin 20e eeuw

Succes Festival Vrijheid Urmond 2015 krijgt een vervolg.

Het 3e historisch festival Vrijheid Urmond op 7 juni van het afgelopen jaar was een succes. De vele bezoekers konden in het kader van “Uermend 200 jaor geleje” genieten van straattheater, oude ambachten, levende standbeelden, een dorpsrondgang, een expositie over de Dorpstraat 1815 (thans Grotestraat geheten) en muzikaal vermaak op het feestterrein Op de Bath. Het festival was het sluitstuk van een drieluik dat Vrijheid Urmond in 2015 organiseerde. In mei werden de oude Naamse veertrappen uitgegraven en voor de toekomst veilig gesteld. In mei werd een druk bezocht symposium “Uermend 200 jaor geleje”georganiseerd. Tijdens het symposium werd het boekje over “Urmond rond 1815” met feiten en verhalen uit die tijd gepresenteerd. Het boekje is nog steeds verkrijgbaar (5 euro).

Nieuw thema Vrijheid Urmond: de Urmondse Maashaven

Het succes van het festival heeft het bestuur van Vrijheid Urmond doen besluiten om in de toekomst regelmatiger door het Urmondse verleden geïnspireerde activiteiten te organiseren. Om te beginnen, is er een nieuw thema gekozen. Het festival 2015 was gebouwd rondom het thema “Uermend 200 jaor geleje”, het nieuwe thema is gefocust op de Urmondse Maashaven en de Maashandel.

Kort samengevat bestaan er plannen om in

2016

 1. een eerste symposium over de (Urmondse) Maashaven en -handel te organiseren (medio 2016)
 2. in boekvorm de foto’s en verhalen te bundelen, in juni 2015 in de Protestantse Kerk ten toon gesteld tijdens de expositie “de Urmondse Grotestraat in 1815”,
 3. een op de historie teruggrijpend toneelspel op te voeren en in

2017

 1. een tweede symposium over de (Urmondse) Maashaven en –handel te organiseren, inclusief de uitgave van een daarover handelend boekje,
 2. een nieuw historisch festival Vrijheid Urmond met toneeluitvoeringen te laten plaatsvinden.

Het bestuur van Vrijheid Urmond zal u van tijd tot tijd via een digitale nieuwsbrief informeren over de stand van zaken en de invulling van de plannen. Zo is intussen een kleine commissie gevormd die bezig is informatie te verzamelen over de vroegere Maashaven. Informatie die later gebundeld wordt in een nieuwe uitgave van Vrijheid Urmond. Ook houden wij u op de hoogte over wat er met de uitgegraven Maastrappen gaat gebeuren en hoe het er met de studie over het Schippershuis voorstaat.

De Maastrappen

Er zijn nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de in mei 2015 uitgegraven Naamse Maastrappen. Recentelijk is een gesprek met de Maaswerken gevoerd. De Maaswerken denken in mei as. een definitieve (werk)vergunning te krijgen. Verwachting is dat ter hoogte van Urmond minder wordt afgegraven dan oorspronkelijk bedoeld. Ten aanzien van de Maastrappen doemt een klein probleem op. De helling van de trappen is ten opzichte van de bestaande oever minder steil. Er zijn twee oplossingen:

  1. 1ste oplossing is de bestaande trappen laten liggen waar ze nu liggen en deze steiler maken.

Dit heeft als nadeel dat ieder jaar bij hoog water de trappen moeten worden schoon gemaakt.

  1. 2de oplossing is dat de trappen door de Maaswerken hogerop – verder van de oever – vandaan gelegd worden zodat deze niet meer bevuild worden door de Maas.

   Deze oplossing heeft waarschijnlijk uiteindelijk de voorkeur.

Toneelgroep Vrijheid Urmond

Eén van de succesnummers van het afgelopen festival waren ongetwijfeld de toneelsketches. De groep toneelspelers heeft aangegeven ook bij de komende activiteiten een rol te willen spelen. De voorbereidingen voor een uitvoering later in het najaar worden opgestart. Gedacht wordt aan een uitvoering op 2 en 3 september as. en als het even kan in de buitenlucht op De Bath. Het toneelstuk krijgt uiteraard een Urmondse kleurtje. Personen die belangstelling hebben voor deelname aan de toneelgroep, kunnen zich aanmelden bij de trekker van de toneelgroep, Marloe Gelissen,  marloegelissen@live.nl. Behalve hoofdrolspelers zijn er natuurlijk ook figuranten nodig. Deze zijn eveneens van harte welkom.

Mailbestand Vrijheid Urmond

Zoals al gemeld, zijn we van plan u regelmatig te informeren over de ontwikkelingen in verband met Vrijheid Urmond. Personen waarvan u weet dat zij geïnteresseerd zijn in toekomstige activiteiten van Vrijheid Urmond, kunt u tippen om zich bij het secretariaat of info@vrijheidurmond.nl aan te melden.

Bestuur Vrijheid Urmond

Het bestuur van Vrijheid Urmond is momenteel als volgt samengesteld: Dagelijks bestuur:

 1. Paul Janssen, voorzitter, tel. 06 54994740
 2. Hein Wijnands, secretaris, tel. 06 21400012
 3. Ed Schaeken, penningmeester, 06 28291189
 4. Henk Houben, sponsoring en pr, 06 34937685 Leden:
 5. Wim Gelissen
 6. Marloe Gelissen
 7. Jo Hendrix
 8. Harry Lardinois
 9. Gerrit Smeets

Vrijheid Urmond heeft vrijwilligers nodig

Vrijheid Urmond is een vrijwilligersorganisatie. Voor het organiseren zijn vele vrijwilligers nodig: (be)denkers maar ook en vooral doeners en personen die gewoon een handje willen toestoppen.

Het bestuur wil gaan werken met werkcommissies die een deel van het voorbereidende en uitvoerend werk voor hun rekening nemen. Zo zijn en worden er commissies ingesteld voor

 1. Toneel (zie ook hiervoor),
 2. Urmondse historie,
 3. PR,
 4. Sponsoring en
 5. Bouw/Logistiek evenementen.

Wij zijn dringend op zoek naar versterking van ons team! Zeker de Bouw/logistiek commissie is op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren om van Vrijheid Urmond iets moois en unieks te maken. Heb je belangstelling om bij toekomstige activiteiten – al dan niet binnen een commissie - te assisteren, maak dat dan bij één van de bestuursleden kenbaar.